ประวัติความเป็นมา

บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ณ. ปัจจุบันชำระแล้ว 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 78/16 หมู่ที่ 2 ซอยเสรีไทย 31 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
ความหมายของ “ แอลไลแอนซ์พลัส ” คือการรวมทีมงานพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ ในทางสร้างสรรค์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
หวังว่าเราจะร่วมกันเป็น พันธมิตรที่เจริญ รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนและจริงใจ ยาวนาน ตลอดกาล

วิสัยทัศน์หรือพันธกิจ

“ภารกิจของเราคืองานตรวจสอบ และที่ปรึกษา
เพื่อยกระดับความปลอดภัยของชีวิต และปกป้องทรัพย์สิน”

  บริการของเรา

ผลงานตรวจสอบอาคาร

Engine by shopup.com